Presentation in english


Prezentacja to teatr, czasami szekspirowski.

English is everywhere! No tak, i co tu powiedzieć na takie dictum? Po prostu zaakceptować! Pamiętając przy tym o wielu różnicach językowych i odmienności obyczaju oraz etykiety , o których warto pamiętać przygotowując prezentację lub wybierając się na konferencję jedynie w roli słuchacza. A skoro “Angielski jest wszechobecny..” Skoncentrujmy się właśnie na nim.
Komunikowanie treści w języku obcym stwarza dodatkowe problemy w obszarze jej skuteczności warunkowane oczywiście językowo, ale także kulturowo i obyczajowo. Komunikacja w formie prezentacji jest także rodzajem kodu informacyjnego zależnego od reguł języka, norm konstruowania wypowiedzi oraz reguł budowania relacji z audytorium. Prezentacja w języki angielskim, to propozycja warsztatu ukierunkowanego na praktyczne rozwiązanie tych problemów.

Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni i składa się z 3 warsztatów:

 • Technika i wyrazistość mówienia, język obcy jako narzędzie komunikowania,
 • Skuteczna prezentacja – reguły i praktyka przygotowania prezentacji,
 • Making a Presentation – prezentacja po angielsku.

Partnerem szkolenia jest British School w Łomiankach


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Zdefiniowanie swojego unikalnego stylu prowadzenia prezentacji,
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji/wystąpienia publicznego,
 • Zdobycie umiejętności budowania perswazyjnej argumentacji, wzbudzania i utrzymywania zainteresowania słuchaczy i sterowania uwagą audytorium,
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych w zakresie: autoprezentacji, operowania głosem i językiem ciała, metod wywierania nacisku,
 • Warsztatowa forma szkolenia, połączona z pracą własną uczestników gwarantuje odpowiednie utrwalenie nabytej wiedzy i umiejętności.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • Menadżerom średniego i wyższego szczebla,
 • Specjalistom ds. promocji, reklamy i PR,
 • Specjalistom ds. sprzedaży i kontaktów z Klientami,
 • Ekspertom i doradcom publicznie reprezentujący firmę.


Program szkolenia


Warsztat 1: Technika i wyrazistość mówienia, język obcy jako narzędzie komunikowania.

Trenerzy: Ryszard Kula, Sławomir Olejniczak

Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat zasad rządzących komunikacją werbalną i niewerbalną, tak by powstał spójny i jednolity i wiarygodny przekaz skierowany do odbiorcy.

Kluczowe zagadnienia:
 • Elementy decydujące o perswazyjności wypowiedzi (ćwiczenia w języku angielskim: press chunks, sample speeches, tongue twisters, chants, minimal pairs): akcent i intonacja, tempo i rytm wypowiedzi, akcent emocjonalny i logiczny,
 • Cechy odróżniające angielski i polski system językowy:  na poziomie składni, na poziomie fonologii,
 • Pozawerbalne środki wyrazu w kulturze anglosaskiej i polskiej: w obszarze mowy ciała, w obszarze budowania relacji.
Warsztat 2: Skuteczna prezentacja – reguły i praktyka przygotowania prezentacji.

Trenerzy: Sławomir Olejniczak

Konsultant: Ryszard Kula

Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat zasad rządzących estetyczną i skuteczną komunikacją realizowaną za pośrednictwem prezentacji w języku angielskim. Prezentacja przygotowywana jest przy użyciu komputera ze swobodnym dostępem do internetu.

Kluczowe zagadnienia:
 • Introductions/signal language,
 • Outlining the main points,
 • Changing the subject,
 • Referring to visuals,
 • Summarising,
 • Concluding.
Warsztat 3: Making a Presentation – prezentacja po angielsku.

Trener: Danuta Kondratowicz

Konsultanci: Ryszard Kula, Sławomir Olejniczak

Kluczowe zagadnienia:
 • Każdy z uczestników przygotowujących prezentację ma do dyspozycji materiały pomocnicze dotyczące swojego case study, stanowisko komputerowe,
 • Następuje przedstawienie przygotowanej prezentacji, która następnie oceniana i analizowana jest pod kątem struktury, formy, logiki argumentacji oraz osobistych umiejętności prezentacyjnych,
 • Ocena odbywa się na podstawie zapisu audio-video.
Zakres oceny prezentacji:
 • Elementy językowe: swoboda operowania językiem, intonacja, słownictwo, kontakt emocjonalny,
 • Eelementy pozawerbalne: postawa ciała i dystans, gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy.