Wystąpienie publiczne

Wystąpienie publiczne zaczyna się w zupełnym odosobnieniu, na długo przed samym zdarzeniem.

Prezes firmy, dyrektor, manager, polityk, lider lokalnej społeczności, mimo ogromnych i oczywistych różnic są podobni do siebie w jednej sytuacji: wystąpienia publicznego. A to zdarzy się każdemu z nich. Prędzej lub później, ale na pewno.

Wystąpienie publiczne zaczyna się w zupełnym odosobnieniu,na długo przed samym zdarzeniem. Najważniejsze jest gruntowne przygotowanie, podjęcie decyzji o strukturze wypowiedzi, dostosowanie ubioru, języka i argumentacji do tematu oraz audytorium. Wszystkie te, świadomie użyte elementy złożą się na pierwsze, pozytywne wrażenie. Potem pozostaje jedynie wystąpić.
Szkolenie ma formę warsztatu i interaktywnej prezentacji (70%-30%), trwa 2 dni i składa się z 4 warsztatów:

 • Wystąpienia publiczne,
 • Technika i wyrazistość mówienia w wystąpieniach publicznych,
 • Inżynieria perswazji,
 • Wystąpienia publiczne.


Korzyści Uczestników szkolenia:

 • Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę i utrwalą techniki niezbędne do umiejętnego skonstruowania wystąpienia publicznego. Opanowanie powyższych technik pozwoli osiągnąć stan „wewnętrznego bezpieczeństwa” oraz możliwość „panowania nad sobą”.
 • Zdobycie umiejętności świadomego kreowania swojego wizerunku podczas wystąpienia publicznego oraz wykorzystania własnej osobowości jako podstawy budowania relacji z audytorium,
 • Poznanie oraz utrwalenie technik mowy wpływających na skuteczną komunikację: intonacja, akcent emocjonalny, pauza, tempo, rytm wypowiedzi,
 • Umiejętność budowania wiarygodnej argumentacji jako podstawa klarownej i skutecznej komunikacji.

Personal CD
dla każdego uczestnika – w cenie szkolenia!

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi zapis video szkolenia, Personal CD, który otrzymuje on w postaci zindywidualizowanego materiału wizualnego ze szkolenia w formie prezentacji DVD.
Personal CD zawiera zarówno reportażowe elementy szkolenia, jak i – co najistotniejsze – zindywidualizowany zapis warsztatów wraz z uwagami trenerów. Każdy z uczestników otrzymuje jedynie zapis własnych ćwiczeń warsztatowych.


Szkolenie polecamy:

 • Menadżerom średniego i wyższego szczebla,
 • Specjalistom ds. promocji, reklamy i PR,
 • Specjalistom ds. sprzedaży i kontaktów z Klientami,
 • Ekspertom i doradcom publicznie reprezentujący firmę.

to jest program
Program szkolenia:

Warsztat 1: Komunikacja i wizerunek/wystąpienia publiczne

Trener: Cezary Morawski/Sławomir Olejniczak

Celem warsztatu jest opanowanie technik umożliwiających wystąpienia publiczne w tak zwanym „żywym planie”: m.in. prezentacja, odczyt, konferencja, spotkanie handlowe.

Kluczowe zagadnienia:
 • budowa krótkiej wypowiedzi,
 • umiejętność czytania tekstu z „kartki”,
 • interpretacja tekstu,
 • aktywizatory,
 • panowanie nad emocjami – głos, oddech, ciało,
 • elementarne narzędzia komunikacji niewerbalnej.
Warsztat 2: Komunikacja i wizerunek/technika i wyrazistość mówienia w wystąpieniach publicznych.

Trener: Anna Zagórska

Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat zasad rządzących komunikacją werbalną.

Kluczowe zagadnienia:
 • diagnoza -mocne i słabe strony wypowiedzi każdego z uczestników w warunkach publicznych,
 • technika – ćwiczenia oddychania, emisji głosu, artykulacji, intonacji, tempa i rytmu mówienia,
 • interpretacja – akcent emocjonalny, pauza, barwa głosu, ekspresja artykulacyjna, tempo i rytm mowy.
Warsztat 3: Komunikacja i wizerunek/inżynieria perswazji

Trener: Jacek Wasilewski

Celem treningu jest zwiększenie świadomości tego, kiedy i jakie słowa są niezbędne, a które tylko zakłócają komunikat.

Kluczowe zagadnienia:
 • tworzenie relacji z odbiorcą i z tematem,
 • poziomy identyfikacji z odbiorcą – dlaczego nasza sprawa ma być jego sprawą,
 • jak góry przenosić – metafora jako instrument publicznej perswazji,
 • powiększanie i pomniejszanie znaczenia sprawy,
 • niełatwe odpowiadanie na trudne pytania – jakie znaleźć wyjście z sytuacji,
 • przeformułowanie, argumenty z podobieństwa, argumenty ad hominem i odwrócenie argumentu.
Warsztat 4: Komunikacja i wizerunek/wystąpienia publiczne

Trener: Cezary Morawski/Sławomir Olejniczak

Celem warsztatu jest utrwalenie i rozwinięcie umiejętności będących przedmiotem pracy w „warsztacie 1”, realizowanym w pierwszym dniu programu. Metody pracy: praktyczne ćwiczenia.

Kluczowe zagadnienia:
 • Przekaz informacyjny,
 • Koncentracja,
 • Narzędzia komunikacji niewerbalnej – mowa ciała,
 • Elementy erystyki
 • Dwuznaczniki,
 • Żargon,
 • Podwójne zaprzeczenia,
 • Rozpoznawanie audytorium – sztuka zadawania pytań